اخذ پروژه “طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری ابنیه فنی راه ها” با همکاری شرکت مگفا از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای