کادر فنی و عوامل کلیدی

سید عباس کریمی

سمت : مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

تخصص : آب

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

محسن کاشی

سمت : رئیس هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : سازه

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

قاسم فامیل شوقی

سمت : کارشناس نقشه برداری

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : عمران-نقشه برداری

سابقه (سال) : 12

دانلود رزومه

سپیده پورصفرقلی

سمت : کارشناس کنترل پروژه-عضو هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

تخصص : کارشناس عمران- نقشه برداری/کارشناس ارشد صنایع

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

کوشا هاشمی

سمت : کارشناس نقشه بردار

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : عمران

سابقه (سال) : 10

دانلود رزومه

حمیدرضا اردلانی

سمت : کارشناس نقشه بردار

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : نقشه برداری

سابقه (سال) : 11

دانلود رزومه