تجهیزات مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک

سازنده : ایران-تک آزما

مدل : ...

تعداد : 1

کر گیری بتن و آسفالت

سازنده : تک آزما

مدل : KCY-2550 BCEM

تعداد : 1

آزمایش سه محوری

سازنده : تک آزما

مدل : UU

تعداد : 1

آزمایش برش مستقیم

سازنده : تک آزما

مدل : 10*10

تعداد : 1

آزمایش CBR

سازنده : تک آزما

مدل : آزمایشگاهی و صحرایی

تعداد : 1

آزمایش تحکیم

سازنده : تک آزما

مدل : ELE

تعداد : 8

آزمایش تک محوری

سازنده : تک آزما

مدل : دیجیتال

تعداد : 1