نقشه برداری کنارگذر فردوس

Type Of Project : Surveying Status : Finished TaskMaster : شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور Property : استان خراسان جنوبی TaskYear : 1389 Runtime : 45 روز