شرکت مهندسان مشاور همکاران سرزمین آریا از سمت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) ، به مناقصه ای با موضوع : “بررسی و مطالعه مقاوم سازی پل بیشمونت” دعوت شده است