• ارسال اسناد نهایی “نقشه برداری گچساران – چرام” به سازمان نقشه برداری جهت اخذ تاییدیه نهایی (مورخ: 1396/06/29)