آغاز حفاری برای پروژه ژئوتکنیک پل های حمیری، بل پیر، چراغان در استان سیستان و بلوچستان