پذیرش مقاله با عنوان ” بررسی پایداری های استاتیکی و لرزه ای شیروانی های خاکی (مطالعه موردی خاکریز محور کمربندی آبادان) در سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی