شرکت مهندسان مشاور همکاران سرزمین آریا طی نامه شماره 55/57618 مورخ 97/04/26 از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، به مناقصه ای با موضوع : “انجام آزمایشات مکانیک خاک و مطالعات ژئوتکنیک قطعه 2 مسیر چرام – گچساران و تونل مسیر و مطالعات ژئوالکتریم تونل” دعوت شده است.