برگزاری اولین جلسه هماهنگی سلسله مباحث اخلاق آب و محیط زیست