برگزاری جلسه فنی مطالعات پل های کمربندی آبادان در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور