قرارداد” نقشه برداری خط لوله میدوک ” درسال98 مابین شرکت همسا و مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه منعقد شده است. شرکت مهندسان مشاور همسا عملیات نقش برداری پروژه مربوط را در اردیبهشت 98 آغاز کرد.