کادر فنی و عوامل کلیدی

سید عباس کریمی

سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

تخصص : آب

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

مسعود آقایی

سمت : رئیس هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : سازه

سابقه (سال) : 35

دانلود رزومه

محسن کاشی

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : سازه

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

محمد آزادی

سمت : عضو هیئت مدیره

مقطع تحصیلی : دکتری

تخصص : ژئوتکنیک

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

سید مهران سید رزاقی

سمت : کارشناس بهسازی و مقاوم سازی

مقطع تحصیلی : دکتری

تخصص : زلزله

سابقه (سال) : 10

دانلود رزومه

قاسم فامیل شوقی

سمت : کارشناس نقشه برداری

مقطع تحصیلی : کارشناس

تخصص : عمران-نقشه برداری

سابقه (سال) : 12

دانلود رزومه

سپیده پورصفرقلی

سمت : کارشناس کنترل پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

تخصص : کارشناس عمران- نقشه برداری/کارشناس ارشد صنایع

سابقه (سال) : 15

دانلود رزومه

حسین محمدزاده

سمت : کارشناس مطالعات سازه

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

تخصص : عمران

سابقه (سال) : 11

دانلود رزومه